Exterminio

 • Slideshow

  Toxic Mountain I

  Acrylic on polyester resin
  70x200x90cm
  2015

 • Slideshow

  Toxic Mountain II

  Acrylic on polyester resin
  109x160x109cm
  2015

 • Slideshow

  Toxic Mountain 001

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 002

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 003

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 004

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 005

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 006

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 007

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 008

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 009

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 010

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 011

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 012

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 013

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 014

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 015

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 015

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 016

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014

 • Slideshow

  Toxic Mountain 017

  Acrylic and colouring pencils on paper
  50x70cm
  2014